Organisatie

Koetshuis van Zonnebeek, deels kantoor van de Stichting Edwina van Heek

Missie en beleid

Sinds 1946 is landgoed Zonnebeek in eigendom en beheer van Stichting Edwina van Heek. De statutaire hoofddoelen van deze stichting zijn het in stand houden van cultureel erfgoed en waardevolle natuurgebieden in Oost-Nederland. Het behoud en beheer van landgoed Zonnebeek maakt daar deel van uit. Ten aanzien van het Huis en het park is in de statuten bepaald dat deze zoveel mogelijk in de geest van de laatste bewoonster behouden dienen te worden. Deze bepaling beperkt echter de gebruiks- en exploitatiemogelijkheden.

Door de geringe inkomsten uit huur en pacht op landgoed Zonnebeek en anderzijds de hoge kosten van instandhouding van de monumentale gebouwen is een positief exploitatiesaldo niet haalbaar. De jaarlijkse tekorten worden gedekt door inkomsten uit het vermogen van de Stichting. Niettemin is het streven om in de komende jaren wat meer inkomsten (kostendekking) te genereren, onder andere door optimalisering van inkomsten uit gebouwen en door een voorzichtige toename van publieke activiteiten, voor zover die verenigbaar zijn met het unieke en exclusieve karakter van met name het Huis.

Dit laatste past ook in het streven om landgoed Zonnebeek maatschappelijk wat meer op de kaart te zetten en breder te kunnen tonen wat de grote culturele, landschappelijke, ecologische en toeristische waarde van het landgoed is.

Het bos- en natuurterreinen van Zonnebeek zijn gerangschikt onder de Natuurschoonwet (NSW) en voor publiek opengesteld.

Organisatie

Landgoed Zonnebeek is in eigendom van Stichting Edwina van Heek. Het bestuur van deze stichting bestaat uit zes (onbezoldigde) personen. De Stichting wordt operationeel ondersteund door een externe rentmeester. Zie verder www.stichtingedwinavanheek.nl.

Huis Zonnebeek heeft een beheerder, die ter plaatse activiteiten coördineert en die eerste contactpersoon is. Het toezicht en beheer van het bos – en natuurgebied bij Zonnebeek wordt namens de Stichting uitgevoerd door een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA).

Het secretariaat van de Stichting is gevestigd in het koetshuis op Zonnebeek. In een aangrenzend gebouw bevindt zich het Archief Twentse Textielfamilies.

Naast landgoed Zonnebeek zijn bestuur en rentmeester van de Stichting ook verantwoordelijk voor beheer en instandhouding van landgoed Singraven, dat sinds 1956 ook in eigendom is van Stichting Edwina van Heek. Zie verder www.singraven.nl.